Fakultas Ilmu Komputer UI

Commit a9c10042 authored by Jakub Vrana's avatar Jakub Vrana
Browse files

Update Finnish translation

parent 37fa4de6
......@@ -335,4 +335,16 @@ $translations = array(
'Alter type' => 'Muuta tyyppiä',
'Thanks for using Adminer, consider <a href="https://www.adminer.org/en/donation/">donating</a>.' => 'Kiitos, kun käytät Admineriä, voit <a href="https://www.adminer.org/en/donation/">tehdä lahjoituksen tästä</a>.',
'Drop %s?' => 'Poistetaanko %s?',
'overwrite' => 'kirjoittaen päälle',
'DB' => 'TK',
'ATTACH queries are not supported.' => 'ATTACH-komennolla tehtyjä kyselyjä ei tueta.',
'Warnings' => 'Varoitukset',
'Adminer does not support accessing a database without a password, <a href="https://www.adminer.org/en/password/"%s>more information</a>.' => 'Adminer ei tue pääsyä tietokantaan ilman salasanaa, katso tarkemmin <a href="https://www.adminer.org/en/password/"%s>täältä</a>.',
'The action will be performed after successful login with the same credentials.' => 'Toiminto suoritetaan sen jälkeen, kun on onnistuttu kirjautumaan samoilla käyttäjätunnuksilla uudestaan.',
'Connecting to privileged ports is not allowed.' => 'Yhteydet etuoikeutettuihin portteihin eivät ole sallittuja.',
'There is a space in the input password which might be the cause.' => 'Syynä voi olla syötetyssä salasanassa oleva välilyönti.',
'Unknown error.' => 'Tuntematon virhe.',
'Database does not support password.' => 'Tietokanta ei tue salasanaa.',
'Disable %s or enable %s or %s extensions.' => 'Poista käytöstä %s tai ota käyttöön laajennus %s tai %s.',
);
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment